Fungerar företags belöningsystem motiverande? -en studie av tio svenska företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet är att utvärdera i vilken utsträckning svenska företags belöningssystem motiverar de anställda. Primärdata inhämtades via tio fallstudier genom intervjuer med de ansvariga för belöningssystemet på företagen. Sekundärdata inhämtades via en teorigenomgång av böcker, artiklar och uppsatser hämtade ur Lunds Universitets Bibliotek. Teorigenomgången mynnar ut i definierandet av tio kriterier som ett belöningssystem skall uppfylla för att vara motiverande för de anställda. De definierade kriteriernas uppfyllelse analyseras för de tio fallen. Den huvudsakliga slutsatsen är att svenska företags belöningssystem inte motiverar anställda i hög grad. En annan viktig slutsats är, att små företag har belöningssystem, som motiverar anställda mer än stora företags belöningssystem gör. Vidare motiverar icke-tillverkande företags belöningssystem anställda i större utsträckning än tillverkande företags.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)