Demokratisering som konfliktlösningsmekanism Ett alternativ för ett sargat Rwanda?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens frågeställning är: På vilket sätt kan demokratisering fungera som konfliktlösningsmekanism efter folkmordet i Rwanda? Folkmordet i Rwanda kan ses i ljuset av att det var ett inbördeskrig med etniska grunder. För att lösa konflikter av denna typ driver vi tesen att demokratisering är den konfliktlösningsmekanism som är mest lämpad på sikt. Vi applicerar teorier från konfliktlösning och demokratisering, och kombinerar dessa för att nå svar på vår frågeställning. Consociationalteorin är vår huvudsakliga teori, då den är utvecklad för etniskt splittrade samhällen. Teorierna vi använder oss av visar sig stödja vår tes. Resultatet vi når är att demokratisering som konfliktlösningsmekanism i etniska konflikter kan minska risken för våldsamheter när spänning uppstår mellan olika etniska grupper och fördela det politiska inflytandet. Införandet av demokrati och en inkluderande politik leder till att alla grupper i samhället får inflytande. Det leder till en miljö där konflikter som uppkommer kan hanteras inom ramarna för demokrati.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)