Kampen för själsfrid : Stöd i ångesthantering ur ett patientperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Sammanfattning Vid psykisk ohälsa är ångest ett centralt fenomen, uppskattningsvis drabbas ca 25% avbefolkningen någon gång under livet av ett ångestsyndrom. Förekomst av obehandladångestsjukdom innebär såväl ett personligt lidande och ett hot mot den allmänna folkhälsan ochsamhällsekonomin. Behandling av ångestsjukdomar består av farmakologiska och psykologiskametoder. Sjuksköterskan utgör en central roll i omvårdnaden av människor med ångestsjukdom.Relationen mellan vårdare och patienten utgör en betydelsefull del i vårdandet, och är enförutsättning för en fungerande vårdprocess. Denna projektplan utgår ifrån Tidalmodellen somomvårdnadsteoretisk referensram där vårdrelationen och patientens egna inneboende resurser ärcentrala. Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelse av stöd i ångesthantering inompsykiatrisk slutenvård. Kommande studie kommer genomföras med fenomenografisk ansats medindividuella, inspelade, semi-strukturerade djupintervjuer som datainsamlingsmetod.Fenomenografisk ansats lämpar sig väl till vårt syfte att utforska individers upplevelse av stöd ochäven till Tidalmodellen vars fokus är på individens upplevelser, berättelser och inneboenderesurser. I enlighet med fenomenografins ansats kommer vi att i studien använda oss av ettstrategiskt urval där skillnader eftersträvas för att få så stor variation av uppfattningar som möjligt.Dataanalys kommer även den att ske i enlighet med den fenomenografiska ansatsen. Nyckelord: Ångest, Vårdrelation, Stöd, Tidalmodellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)