Naturvetenskapens inneboende estetik : En kvalitativ intervjustudie om lärares tolkningar av estetik i naturvetenskaplig undervisning i åk 1 – 3 i förhållande till styrdokumenten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare tolkar estetik i förhållande till undervisning i naturvetenskap i åk 1 – 3. Estetik nämns i mycket korta ordalag i värdegrunden och kursplanerna i Lgr 11, men mer utförligt i Skolverkets kommentarmaterial i biologi, fysik och kemi, där begreppet ”estetiska dimensioner” används. Studiens frågeställningar handlade om estetiska dimensioner, estetiska erfarenheter, känslor och estetik i relation till naturvetenskaplig undervisning. Frågeställningarna undersöktes genom kvalitativa intervjuer med tio verksamma lärare. Studiens resultat visade att lärarna som deltog i studien inte var insatta i kommentarmaterialen, men att lektionsmomenten de beskrev och deras reflektioner både om naturvetenskap i allmänhet och om undervisning i naturvetenskap stod i nära relation till de estetiska dimensioner som beskrivs i kommentarmaterialen och som forskare ringar in som viktiga för barns inlärningsprocesser. Vilka ämnesinnehåll i NO som lärarna betecknade som estetiska differentierade mellan olika individer, men att naturvetenskapen har en inneboende estetik var samtliga på olika sätt, mer eller mindre uttalat, överens om. Studiens slutsats är att en ökad medvetenhet om vad estetik i naturvetenskaplig undervisning kan innebära skulle hjälpa lärare att på ett mer självklart sätt inkludera och utveckla den här sidan av undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)