Möjligheter och svårigheter med ämnesövergripande undervisning i naturvetenskap

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Både läroplanen och vår lärarutbildning uppmanar om att arbeta ämnesövergripande, trots det har ingen av oss har kommit i kontakt med den arbetsformen i den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning. Intentionen med detta arbete är därför att med hjälp av forskning belysa vilka möjligheter samt svårigheter det finns med ämnesövergripande undervisning. I sökprocessen för vår frågeställning tog vi del av olika sorters forskningspublikationer och för vidare komplettering har vi använt oss av ett examensarbete. En betydande aspekt i vår sökningsprocess har varit kontrollerandet av referenser i de källor vi hittat, så kallad kedjesökning, för att hitta ytterligare källor av värde. Resultatet av vår analys av källorna ledde till att vi kunde dela upp forskningsresultatet i olika perspektiv; möjligheter samt svårigheter med ämnesövergripande undervisning sett ur ett elevperspektiv respektive lärarperspektiv. Ganska fort fann vi ett mönster i de möjligheter och svårigheter forskningsresultatet beskrev. Flertal källor tydliggjorde möjligheterna med en ämnesövergripande undervisning sett ur elevernas perspektiv, så som en helhet och ett sammanhang, ökad förståelse för varför de ska lära sig kunskapen och på vilket sätt de kan dra nytta av dem. Samtidigt som källorna betonade många möjligheter så beskrevs det också ett flertal svårigheter för lärare, så som för lite planeringstid och problematik i samband med betyg och omdöme då det strider mot helhetssynen i den ämnesövergripande undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)