Vad vore livet utan konflikter? En kvalitativ intervjuundersökning om lärares syn på konflikt och konflikthantering

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Frida Skogstad; Emelie Edbacke; Elin Thörnqvist; [2015]

Nyckelord: 0;

Sammanfattning: Konflikt är en naturlig del i människans vardag och är således vanligt förekommande i skolans värld. Vilken synman har på konflikter påverkar hur man sedan hanterar dem. Syftet med denna undersökning är därför att studeralärares syn på fenomenen konflikt och konflikthantering. För att besvara våra frågeställningar används metodenkvalitativ respondentintervju. Undersökningsmaterialet består av intervjuer med sex stycken låg- ochmellanstadielärare. Resultatet av undersökning visar att det bland lärare inte finns en enhetlig syn på fenomenetkonflikt. Det finns enligt respondenterna inte heller en enda metod eller konflikthanteringsstrategi som de alltidanvänder. De menar att strategin måste anpassas till den aktuella konfliktsituationen. Genom att undersökningensynliggör respondenternas olika synsätt och konflikthanteringsstrategier blir det möjligt för lärare att göra ett meraktivt och medvetet val beträffande konflikthanteringsstrategier. Det blir därmed lättare för lärare att leva upp tillde krav som skolans styrdokument ställer på lärare angående konflikthantering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)