Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. Minken lever naturligt i skogarna i Nordamerika, där den jagas för sin päls. I början av 1900-talet började minken födas upp i fångenskap för pälsens skull. Senare under 1900-talet importerades minken både till Storbritannien, Europa och Norden för att födas upp inom pälsindustrin. Genom att minkar sedan släppts ut eller rymt från pälsfarmarna, och dessutom är väldigt anpassningsbara har de nu etablerat sig i hela Norden och större delar av Europa, samt Storbritannien. Minken har påverkat antalet grodor, vattensorkar och sjöfåglar negativt i dessa länder, särskilt i skärgården men även på fastlandet. En mink kan räcka för att förstöra fåglarnas häckning på en ö både genom att döda sjöfåglar och genom att äta deras ägg. Dessutom har minkens setts konkurrera med och döda flodillern, trots att de nästan är lika stora. Den biologiska mångfalden sjunker redan idag och ett flertal arter håller på att dö ut. Närvaron av invasiva arter som mink tillsammans med klimatförändringar, och förlorade naturmiljöer bidrar ytterligare till en förlorad biologisk mångfald. Lyckligtvis finns det fortfarande hopp. Ett flertal projekt har utförts för att minska minkens påverkan på hotade arter. Till exempel kan bevarande av naturmiljöer som små vattendrag och vassbäddar skydda vattensorken från minken, samtidigt som en tät växtlighet på öar kan skydda grodorna. En framtida möjlighet kan även vara att bygga konstgjorda vassbäddar för att bevara den biologiska mångfalden. I vissa länder har dessutom utterns återkomst kunnat hämma minkens spridning genom att konkurrera med den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)