Organisatorisk tystnad : En litteraturstudie om den organisatoriska tystnadens bakgrund och uppkomst.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Tidigare forskning har visat att organisatorisk tystnad renderar i många konsekvenser som har påverkan på organisationers välmående, effektivitet och möjligheter till utveckling. Genom att förstå hur tystnadskultur uppstår och vilka de bakomliggande faktorerna som skapar den ges en organisation möjlighet att agera istället för att reagera när faktum är fullbordat och tystnadskulturen konstaterad. Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka det aktuella forskningsläget avseende vilka faktorer som skapar organisatorisk tystnadskultur. Metod: Denna uppsats har haft en kvalitativ ansats och forskningsdesignen var en systematisk litteraturstudie, som analyserade nio vetenskapliga artiklar varav sju hade en kvantitativ ansats.  Resultat: Det viktigaste resultatet var att faktorerna rädsla och ett destruktivt ledarskapsbeteende var de mest framträdande faktorerna som skapade en organisatorisk tystnad. Rädslan uppstod hos de anställda och spreds uppåt i organisationen och destruktiva ledarskapsbeteendet kom från toppen av en organisation och spreds nedåt till medarbetarna.  Diskussion/slutsatser: Studiens första slutsats var att destruktiva ledarskapsbeteenden var den faktor som var starkast framträdande vid skapandet av organisatorisk tystnadskultur och rädsla var den faktor som drev och förstärkte tystnadskulturer i organisationer. En andra slutsats var att samtliga faktorer var sammankopplade i ett kretslopp som interagerade, påverkade och förstärkte varandra, och att det inte räckte att bara förebygga eller agera mot en faktor i taget. Författarnas tredje slutsats var att transformella ledarbeteenden och utvecklande ledarskap hade störst sannolikhet att skapa en psykologisk trygg arbetsplats. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)