Vad är värdet av film som verktyg i samhällskunskapsundervisningen? : - En undersökning av filmers didaktiska värde för samhällskunskapsundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Den här uppsatsen är ett försök att förstå det didaktiska värdet av att använda filmer i samhällskunskapsundervisningen. För att åstadkomma det har flera olika perspektiv antagits. Undersökningen söker bedöma det didaktiska värdet av filmer genom att sammanställa en lista på krav som bör ställas på filmer som skall nyttjas i undervisningen och även om filmerna kan sägas behandla det innehåll som de i sina handledningar säger sig behandla. För att kunna konstruera denna lista med krav användes åsikter, tankar och forskning från ett flertal olika forskare inom området. Listan synliggjorde flera olika aspekter som filmer ska inneha för att kunna nyttjas korrekt i undervisningen. I metoden delades de olika aspekterna upp för att bilda olika frågor som kunde användas för att analysera olika filmer som syftade till att användas i samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet. Dessa frågor var tänkta att användas i uppsatsen kvalitativa innehållsanalys av filmerna. Under utformandet av dessa frågor användes en pilotstudie för att garantera att frågorna och det resultat som kunde utvinnas var logiskt och relevant för studien. Utifrån det urval som användes i metoden hittades nio filmer som kunde användas i studien varav en film användes i pilotstudien. Dessa filmer fokuserade på vitt skilda delar av samhällskunskapsämnet för att ge en bred representativitet. I analysen strukturerades analysfrågorna i analysscheman som syftade till att tydliggöra den genomförda analysprocessen. Resultatet från dessa analysscheman sammanställdes därefter i uppsatsens resultatdel, vidare diskuterades resultatet utifrån de olika aspekterna som kunde utvinnas från den tidigare forskningen. Utifrån diskussionen och undersökningens resultatdel kunde man dra slutsatsen att filmer som är menade att användas i samhällskunskapsundervisningen kan sägas inneha ett begränsat didaktiskt värde för undervisningen men att filmerna med en lärares hjälp och ett fungerande upplägg skulle kunna utgöra ett stort didaktiskt värde i undervisningen. Därutöver kunde man även dra slutsatsen att filmer som syftar till att användas i samhällskunskapsundervisningen i större utsträckning måste koppla till olika delar av ämnesplanen för att bli mer konsekventa, tydliga och relevanta för samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)