Is the medium really the message?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Den digitala utvecklingens framfart, liksom globaliseringens många påföljder, banar inte bara väg för otroliga möjligheter utan sätter även en ständig press på moderna och internationellt etablerade företag. Inre såväl som yttre slitningar kan dock lätt uppstå när en ständigt accelererande utveckling forcerar fram förändringar. I samband med förändring väcks frågan om det råder en övertro till tekniken och de digitala kanalernas förmåga att utföra underverk. Studien syftar till att utvinna fördjupade kunskaper om hur användandet av olika kommunikationskanaler, i samband med förändring, kan bidra till meningsskapande i form av förståelse hos medarbetarna. Uppsatsen, som tar ansats i en kvalitativ fallstudie på IKEA, har för avsikt att undersöka medarbetarnas upplevelse av fysiska och digitala kanalers effektivitet och funktioner under förändringsarbete. Intentionen är därigenom även att bidra till forskningens ökade förståelse inom fältet intern förändringskommunikation. Fokus med studien är att närma sig ett svar på hur medarbetare använder olika kanaler för att skapa mening i form av förståelse under förändringsarbete. Genom analys av insamlad empiri, existerande teori samt forskning, är vår konklusion att valet av kommunikationskanal under förändring tycks spela mindre roll än vem avsändaren är samt hur infrastrukturen bakom kommunikationsinsatsen ser ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)