Utomhuspedagogik för andraspråksinlärning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Examensarbetet Utomhuspedagogik för andraspråksinlärning är en kvalitativ studie där jag har intervjuat fyra pedagoger, två lärare och två naturpedagoger. Det har skett genom semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. Dessa har alla medverkat i utbildningsprogrammet Aktiva Ute där ungdomar i åldrarna 16-19 år går en naturvägledarutbildning. Hälften av ungdomarna har svenska som andraspråk. Enligt litteraturen så lär sig elever språk genom samspel med andra kompetenta samarbetspartners. Utomhuspedagogik kan användas för att lära in alla skolans ämnesområden. Det bottnar i synen på att lärande bör ske i ett verklighetsanknutet sammanhang knutet till platsen, där flera sinnen aktiveras. Fokus för min undersökning har varit att ta reda på vad lärare och naturpedagoger anser om de utomhuspedagogiska övningarna ur ett svenska som andraspråksperspektiv samt vad elever och lärare lärt sig. Resultatet visar att lärarna och naturpedagogerna ser stora fördelar med användningen av utomhuspedagogiska övningar. Genom övningarna har elever fått möjlighet att utvecklas socialt och språkligt. De intervjuade tycker att det funnits stor potential att skapa bra lärandesituationer i mötet mellan de båda medverkande elevgrupperna. Informanterna har tyckt det är viktigt att knyta utomhusundervisningen till arbetet i klassrummet. Både naturpedagogerna och lärarna själva uppfattar att lärarna har lärt sig mer om hur man kan arbeta med utomhuspedagogik i sin undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)