Patienters upplevelse av att leva med bensår

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Runt 50 000 människor lever idag med bensår i Sverige, bland dessa drabbade är majoriteten mellan 65-80 år gamla. Som sjuksköterska stöter man på patienter med bensår på de flesta vårdinsatserna, där av är det en utmaning hos sjuksköterskor att behandla bensår då det är en lång och svår process som kräver stor kunskap. All sår som uppkommer från knä och nedåt klassas som bensår. Oavsett bakomliggande orsak till uppkomst av bensår, påverkas livet hos de drabbade i flera plan. Syfte: Att ta reda på patienternas upplevelse av att leva med bensår med hjälp av en litteraturstudie. Metod: För att besvara syftet har sökning gjorts i databaserna CINAHL, PubMed och Scopus. Artiklar bådemed kvantitativ och kvalitativ ansats har inkluderats. Resultat: De valda artiklarna visade att patienterna upplevde psykisk, fysisk och en social negativ påverkan på det dagliga livet. Bland dessa var fysisk inaktivitet, social isolering, smärta och sömnsvårighet men även känsla av skam och minskad självkänsla. Dessa har en negativ inverkan på patientens vardag och deras upplevda livskvalitet. Studien visade att patienterna upplevde en bristande helhetssyn från sjuksköterskan eftersom fokus låg på sårvården och inte de negativa effekter som bensår kan ge upphov till i det dagliga livet. Slutsats: Slutsatsen är att sjuksköterskans omvårdnad ska genomsyras av en helhetssyn genom att lyssna på patientens önskemål och behovför att kunna erbjuda en individanpassad vård och behandling. Detta i syfte att kunna tillgodose patientens psykiska, fysiska och sociala behov som i sin tur kan främja patientens delaktighet och livskvalité.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)