KVINNORS UPPLEVELSER UNDER KLIMAKTERIET En litteraturstudie om kvinnors upplevelser under klimakteriet.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Klimakteriet är en naturlig fas i kvinnors liv som resulterar i hormonella och fysiologiska förändringar i kroppen. Dessa förändringar leder till flera vanligt förekommande symtom, såsom värmevallningar, viktförändringar och psykiska besvär. Övergångsperioden omfattar en stor del av kvinnans liv, så det är nödvändigt att bemöta och stötta kvinnor på ett professionellt sätt. Syfte: Syftet med studien är att belysa hur kvinnor upplever klimakteriet. Metod: En litteraturöversiktsstudie med induktiv ansats valdes för att analysera 8 vetenskapliga artiklar, varav 7 använde kvalitativa metoder och 1 använde kvantitativ metod. Resultat: Resultatet visar hur kvinnor upplever övergångsfasen, som kategoriserades i två huvudteman: osäkerhet vid klimakteriet och vårdupplevelser. Slutsats: Kvinnor upplever klimakteriet på olika sätt vad gäller symtom och förväntningar från vården. Både kvinnor och sjukvårdspersonal behöver öka sin kunskap om övergångsåldern. Sjukvårdspersonalens kunskapsutveckling bör ge möjlighet att jobba med patienten på ett personcentrerad och individanpassat sätt, så att kvinnor känner sig hörda och bekräftade under övergångsperioden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)