En studie om kommunikation mellan barn och pedagoger på en förskola.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om hur kommunikationen på en Reggio Emiliainspirerad förskola kan se ut i den dagliga verksamheten. Vi har tagit inspiration utifrån Vygotskijs teorier om att barns språkutveckling sker genom interaktioner med andra. Vi synliggör därför också vad det är som påverkar kommunikationen såsom samspelet och bemötandet. Vårt syfte med detta arbete är att undersöka hur pedagogerna interagerar med barnen i språkliga situationer som sker dagligen på förskolan. Vi vill också undersöka barnens kommunikation med varandra i olika leksituationer på den här specifika förskolan. Det är vår förhoppning att, genom vårt examensarbete, synliggöra det språkliga bemötandet i barngruppen. Resultatet visar att i kommunikation mellan pedagoger och barn på denna förskola är bemötandet en viktig del för hur den fortsätta kommunikationen ser ut. Om lyssnaren visar ett genuint intresse inför det berättaren säger kan dialogen utvecklas. En annan avgörande faktor, enligt vår undersökning, för vidareutveckling av kommunikationen är att bägge parter förstår orden och samtalsämnena det talas om. Vår undersökning visar även att kroppsspråket är en väsentlig del i kommunikationen. Genom att kunna se den man kommunicerar med minskar risken för missförstånd då gester, ansiktsuttryck och blickar är en stor del av kommunikationen. Resultatet visar även att i stressade situationer, till exempel när en pedagog är ensam med många barn som alla vill ha uppmärksamhet, tenderade kommunikationen att försämras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)