Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hos friska postmenopausala kvinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Effekt av mjölk och mjölkpulver på bentäthet hosfriska postmenopausala kvinnorFörfattare: Lina Johansson och Ebba SvenssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund: Osteoporos är ett globalt hälsoproblem som uppskattningsvis leder till 200miljoner frakturer per år. I Sverige sker omkring 70 000 frakturer årligen som bidrar tillförsämrad livskvalitet, ökad risk för död samt stora kostnader för sjukvården. Sjukdomendrabbar främst kvinnor efter menopaus samt äldre, då dessa perioder innebär att det finns enobalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av skelettet. Det finns belägg för att kalcium ochvitamin D är viktiga näringsämnen för benhälsan och då dessa finns att hitta i mjölk verkardet kunna ha en positiv effekt på benhälsan.Syfte: Syftet med denna systematiska översiktsartikel var att undersöka det vetenskapligaunderlaget för om mjölk eller mjölkpulver kan minska förlusterna i benmassa hos friskapostmenopausala kvinnor.Sökväg: En systematisk litteratursökning gjordes i databaserna Pubmed och Scopus.Sökorden var ”osteoporosis”, ”bone disease, metabolic”, ”bone density”, ”milk”, ”diaryproducts”, ”middle aged”, “random” och “blind”.Urvalskriterier: Inklusionskriterier var randomiserade kontrollerade humanstudier skrivna påsvenska eller engelska. Andra inklusionskriterier var mjölk med max 1% fettinnehåll iinterventionsgruppen och att studien skulle pågått i minst ett år. Dessutom inkluderadesstudier som mätt bentäthet med hjälp av DXA. Exklusionskriterier var studier där mjölkkombinerades med livsstilsintervention eller med andra mejeriprodukter. Utöver dettaexkluderades artiklar som studerat tillskott samt används CACE som statistisk analysmodell.Datainsamling och analys: I de slutgiltiga sökningarna exkluderades primärt artiklar baseratpå titel, därefter utifrån abstrakts baserat på inklusions- och exklusionskriterier. Dettaresulterade i att tio artiklar lästes i fulltext där sedan tre artiklar kvalitetsgranskades enligtStatens Beredning för Medicinsk och Social Utvärderings (SBU) mall. Evidensgraderinggjordes därefter med hjälp av SBU:s mall för GRADE.Resultat: Tre studier granskades och resulterade i en med låg och två med medelhögstudiekvalitet. Totalt ingick 473 kvinnor i studierna som alla pågick i minst ett år. Två av3studierna använde 50 gram mjölkpulver per dag (800 respektive 1200 mg kalcium samt sexrespektive tio g vitamin D) som intervention medan den tredje studien använde tre litermjölk per vecka (1600 mg kalcium per liter). Utöver kalcium och vitamin D varieradenäringsinnehållet med olika mineraler i skiftande mängd. Ingen av studierna använde placeboi kontrollgruppen. Två av tre studier visar signifikanta värden för minskade förluster avbenmassa i ländrygg, medan en av två studier visar signifikanta värden för höft. Videvidensgradering nedgraderades dock den vetenskapliga evidensen baserat på rapporteringsochbehandlingsbias.Slutsats: Det finns låg (++) vetenskaplig evidens för att mjölk och mjölkpulver kan minskaförlust av benmassa hos postmenopausala kvinnor.Nyckelord: postmenopausala, mjölk, osteoporos4Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: The Effect of Milk and Milk powder on Bone Density in HealthyPostmenopausal WomenAuthor: Lina Johansson and Ebba SvenssonSupervisor: Klara SjögrenExaminer: Jenny van OdijkProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 2nd, 2020Background: Osteoporosis is a global health issue leading to approximately 200 millionfractures each year. Around 70 000 fractures occur in Sweden annually, which leads toimpaired quality of life, increased risk of death and major costs in health care. Women aftermenopaus and elderly are more affected since these periods of life implicate an unbalancebetween bone resorption and bone formation. There is evidence for calcium and vitamin Dhaving positive effect on bone density, and since milk contains these nutrients it may have afavourable outcome on bone density.Objective: The objective of this systematic review was to examine the scientific evidenceregarding if milk or milk powder can reduce the bone loss in healthy postmenopausal women.Search strategy: A systematic literature search was conducted in the databases PubMed andScopus. Keywords were ”osteoporosis”, ”bone disease, metabolic”, ”bone density”, ”milk”,”diary products”, ”middle aged”, random” and blind”.Selection criteria: Inclusion criteria were randomized controlled trials in humans, written inSwedish or English and a minimum length of one year. Other criteria were skimmed milk inthe intervention group and that bone density was measured by DXA. Exclusion criteria werestudies where milk was combined with lifestyle interventions or with other dairy products. Inaddition, studies with supplement or using CACE as a statistic model of analysis wereexcluded.Data collection and analysis: In the final searches were articles primarily excluded based ontitles, and then on abstracts based on our criteria. Ten articles were read in full and the qualityof three of them were assessed according to Assessment of Social Services´s (SBU) templatefor randomized controlled trials. Grading of evidence was accomplished using SBU´stemplate for GRADE.Main results: The quality of the three studies were identified as one low and two mediumhigh. In total 473 women were included in the studies which lasted minimum one year. Twoof the studies used 50 grams of milk powder per day as the intervention (800 mg calcium, 65g vitamin D and 1200 mg calcium, 10 g vitamin D, respectively) while the third study usedthree liters of milk per week (1600 mg calcium per liter). None of the studies gave placebo tothe control group. Two of three studies showed significant results for reduced losses of bonemass in spine, while one of two studies showed significant results for hip. When Grading thescientific evidence, the studies were downgraded based on reporting bias and performancebias.Conclusions: There is low scientific evidence (++) that milk and milk powder can reduce thebone loss in postmenopausal women.Keywords: postmenopausal, milk, osteoporosis

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)