KÖRA BIL, SOM ALLA ANDRA En kvalitativ studie om delaktighet och självständighet vid bilanpassning för personer med betydande funktionsnedsättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: För alla är det inte självklart att kunna vara delaktiga och självständiga i livet. Exempelvis att kunna köra till och från arbetet eller hämta barn på dagis med bil. I relation till fysisk funktionsnedsättning visar Model of human occupation (MOHO) att en påverkan på utförande riskerar att inverka negativt på delaktighet i aktivitet och den aktivitetsidentitet som skapas. En bilanpassning med avancerat styrsystem kan möjliggöra ett aktivt, självständigt och oberoende liv för personer med betydande funktionsnedsättning. Inga tidigare studier har identifierats som belyser delaktighet och självständighet utifrån bilanpassning med avancerat styrsystem. Syfte: Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av delaktighet och självständighet vid en personbilsanpassning med avancerade styrsystem för personer med betydande funktionsnedsättning. Metod: Studien har en induktiv kvalitativ ansats. Intervjuer har genomförts med fem personer som har anpassad personbil med avancerat styrsystem. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analys av intervjumaterialet gav upphov till två domäner: bilen och individen. För domänen bilen framkom en kategori: bilanpassningsprocessen, som omfattades av fyra underkategorier: upplevt inflytande, samarbete mellan parter, stå i tacksamhetsskuld, och tidens påverkan. För domänen individen uppdagades tre kategorier: inverkan på trygghet, friheten och dess utfall, och transition, vilka omfattade totalt nio underkategorier. För inverkan på tryggheten: körvana, justering av bilanpassning, vädrets effekter, incident och det oväntade och tillgång till personlig assistans. För frihet och dess utfall: underlättar vardagslivet och ger känslan av oberoende och normalitet. För transition: förändring av funktionstillstånd och förändring av livssituation.Konklusion: Delaktighet och självständighet är beroende av varandra. Rätt bilanpassning gör personer med funktionsnedsättning mer självständiga och ökar förutsättningarna för delaktighet. En god bilanpassningsprocess ger en ökad delaktighet och en förutsättning att vara självständig. Om det finns delaktighet i bilanpassningsprocessen kan detta generera trygghet i användandet och utökad självständighet med personbilen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)