Sökning: "källkritiskt förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden källkritiskt förhållningssätt.

 1. 1. "Vem ska jag tro på?" : En forskningsöversikt kring informationssökning och källkritik i samhällskunskap för åk 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Erik Ronge; [2021]
  Nyckelord :social studies; source criticism; information retrieval; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; källkritik; informationssökning; källkritiskt förhållningssätt; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Samhällskunskapsämnet har en viktig roll i att fostra elever till att verka och delta i samhället. Som ett led i att värdera och skapa åsikter är det viktigt att anamma ett källkritiskt förhållningssätt eftersom det främjar åsikter och uppfattningar grundat på vetenskap. LÄS MER

 2. 2. Vad tycker du om desinformation, journalist? : om journalisters förhållningssätt till desinformation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Rebecca Bergsten; Elisabeth Janson; [2021]
  Nyckelord :Desinformation; missinformation; fake news; Trump; journalistik; källkritik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Journalister har traditionellt sett haft ett syfte att producera korrekt och i högsta möjliga grad opartisk information. I dag samexisterar journalisterna i sin yrkesutövning med en mängd andra informationskanaler, där diverse former av felaktig information har sin givna plats. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i källkritisk informationssökning : Lärares förhållningssätt till källkritisk undervisning i digitala medier för årskurs 1 – 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anders Smeds; [2020]
  Nyckelord :Källkritik; digitala lärmiljöer; informationstolkning; informationssökning; mediekunnighet; lärare f-3; intervju; sociokulturell teori; undervisning; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka hur lärare i årskurs ett till tre beskriver att de förhåller sig till undervisningen i källkritisk informationssökning i digitala miljöer. Lärarnas inställning till undervisning i källkritisk informationssökning har undersökts genom semistrukturerade intervjuer som sedan analyserats ur ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Film i historieundervisning : En studie av lärares erfarenheter av användandet av film i historieundervisning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Beatrice Sigvardsson; [2020]
  Nyckelord :film; historia; pedagogik; historiedidaktik; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka lärares förhållningssätt till användandet av film i historieundervisning i grundskolan samt synliggöra lärares ämnesdidaktiska tankar med film i historieundervisningen. För att besvara arbetets frågeställningar har en empirisk kvalitativ studie genomförts, där forskning inom området för studien samt intervjuer genomförts, granskats och analyserats. LÄS MER

 5. 5. Källkritiskt förhållningssätt och politiskt deltagande i en medialiserad samtid : En kvalitativ textanalys av läroplan för grundskola, gymnasieskola och ämnesplan för samhällskunskap 1b

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Källkritik; källkritiskt förhållningssätt; mediering; medialisering; politiskt deltagande; Skolverket;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate and examine how The National Agency for Education (Skolverket) and its control documents, more specifically the curriculum for lower secondary school (Lgr11), curriculum for upper secondary school (Gy11) and syllabus for civics, answer to the medialization in society in terms of source criticism and source-critical approach. Furthermore, continued research is exploring in what critical ways mediation and medialization of politics can affect young people’s political participation. LÄS MER