Sjuksköterskans upplevelser av hinder för äldre personers delaktighet inom slutenvård

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

Sammanfattning: Antalet äldre med komplex sjukdomsbild ökar i Sverige och de är en stor grupp som vårdas inom slutenvården. Vårdens resultat och följsamhet till vården ökar om patienterna känner sig delaktiga. Forskning visar dock att patienterna inte känner sig delaktiga. Syfte: Att beskriva vad sjuksköterskor inom slutenvården upplever för hinder för äldre personers delaktighet. Metod: Studien gjordes med semistrukturerade intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sju sjuksköterskor inom slutenvården intervjuades. Resultat: En ostrukturerad organisation, obalanserade maktförhållanden samt sjuksköterskans syn på innebörd av delaktighet framkom som hinder. Konklusion: Ett personcentrerat arbetssätt, ökat antal specialistsjuksköterskor inom slutenvården och tydligare ledarskap skulle kunna främja de äldres delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)