Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Författare: Hanna Malmqvist; [2015]

Nyckelord: Gender; equality; picture book; Genus; könsroller; bilderboken;

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär.

Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker vara ett bra material och verktyg i förskolan för att kunna visa att man får vara precis den man vill vara och det är inget som är konstigt med det. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)