Kommunala aktörers synsätt på begreppet integration

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

Författare: Michelle Gustafsson; [2019]

Nyckelord: Integration;

Sammanfattning: Integration är ett aktuellt ämne både inom politiska debatter och civilsamhället som stort. Enligt Dahlstedt & Neergaard (2013) handlar diskussionen om Europa och Europeiska unionen i dagsläget på ett eller annat sätt om just flyktingar och migranter, samt framväxten av och framgångar för högerextrema partier. En problematik är att "invandrare" ofta blir samhällets syndabockar, där olika aktörer använder sig av invandringsfrågor i syfte att få folkligt stöd eller legitimering genom att göra "de Andra" till ett "samhällsproblem" (Dahlstedt & Neergaard, 2013). Språk är därmed av stor betydelse, eftersom det konstruerar uppfattningar om hur "saker är" och därtill uppfattningar om vad som "bör göras", vilket har stora konsekvenser för individer och samhället i stort. Begreppet integration är både mångtydigt och innefattar olika områden, samt kan framställas på olika sätt beroende på sammanhang men också utifrån aktörers olika perspektiv, uppfattningar och intentioner. Denna uppsats har som syfte att undersöka olika kommunala aktörers perspektiv på begreppet integration och hur de fyller begreppet med mening. Därtill kommer studien att ställa perspektiven mot varandra, samt i relation till tidigare forskning. Ytterligare tar studien stöd och inspiration från den kritiska diskursanalysen som teoretiskt ramverk, som bidrar till en förståelse om språkets roll i hur det skapar föreställningar, legitimerar handlingar och har ett tydligt maktelement inbäddat i sig. Genom att kombinera olika kunskapskällor (empiri, tidigare forskning, teori), och ställa perspektiv jämte varandra, illustreras på så vis dynamiken och komplexiteten i begreppet "integration" där förhoppningen är att generera nya insikter, då olika perspektiv ger olika former av insikt som tillsammans skapar en djupare förståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)