”Det handlar inte om sexologi, det handlar för fan om hur människor är” : En kvalitativ intervjustudie om det sociala arbetet med sexuell hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Sexuell hälsa är ett område som inte har en given plats i socionomutbildningen och i många fall inte heller i det praktiska sociala arbetet, trots att det är en stor del av att vara människa. När den sexuella hälsan inkluderas i det sociala arbetets fält handlar det vanligen om värden såsom genus och intersektionalitet. Syftet med studien var att undersöka socialarbetares uppfattningar om det sociala arbetet med sexuell hälsa i Sverige, med fokus på existentiella frågor, samt vilka kunskaper och färdigheter socialarbetare anser är nödvändiga för att möta området. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och data har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer med åtta socialarbetare. Datan analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys och resultatet analyserades utifrån teori om institutionalisering och handlingsutrymme. Resultatet visade att det finns uppfattningar om att det råder en polarisering inom den sexuella hälsan i samhället och det framkom att sexuell hälsa och existentiella frågor är tätt sammankopplade. Det framgick även att det behövs en större integrering av sexuell hälsa och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt att frågor om sexuell hälsa bör vara en rutin i socialt arbete.Slutligen visade resultatet att en majoritet av socialarbetarna inte fått tillräcklig kunskap om ämnet under sin grundutbildning och att det inte finns någon specifik manual gällande det sociala arbetet med sexuell hälsa. Studiens slutsats är att det råder bristfälliga kunskaper om sexuell hälsa och existentiella frågor i utbildningar inom socialt arbete och till viss del inom det sociala arbetets fält.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)