MELLAN BESLUT OCH IMPLEMENTERING - En fallstudie om hur chefer på mellannivå arbetar med att förankra och förbereda anställda inför övergången till en aktivitetsbaserad arbetsplats

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och beskriva vad cheferna på mellannivå vid Försäkringskassan i Göteborg har gjort för att förankra och förbereda övergången till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen hos de anställda samt varför Försäkringskassan inför aktivitetsbaserade arbetsplatser enligt cheferna på mellannivå och om beslutet har föregåtts av en motivering. Teori: De två teorier som har använts i studien är Kjell Arne Røviks teori om organisationsrecept och John Kotters teori om distinktionen mellan ledarskap och chefskap. Metod: För att kartlägga och beskriva chefernas funderingar, uppfattningar samt upplevelser om beslutet gällande övergången till den aktivitetsbaserade arbetsplatsen, deras praktiska arbete med att förankra och förbereda övergången hos de anställda och beskriva de utmaningar som de ställdes inför användes semi-strukturerade intervjuer. Resultat: Utifrån det fall som har undersökts i studien kan det konstateras att enhetscheferna aldrig har fått en tydlig förklaring eller motivering för beslutet från ledningen. Trots det kan enhetscheferna ändå ana varför Försäkringskassan inför aktivitetsbaserade arbetsplatser på myndigheten. Det har också kunnat konstaterats att enhetscheferna, utan motivering, ändå har förankrat och förberett de anställda inför övergången på många olika sätt i praktiken samt att de har ställts inför diverse utmaningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)