Funktionell Verkstadslayout vid Aspervall Instrument AB

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Denna rapport beskriver ett projekt som startats och utförts på Aspervall instrument AB. Projektet är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Målet med arbetet var att presentera ett layoutförslag som kan användas för en planerad flytt av Aspervall Instruments verksamheten från befintliga lokaler till nya större lokaler. Rapporten består av flera olika delar. Den första delen består av en nulägesanalys där med hjälp av datainsamlingen (intervjuer, observationer och kundordrar), orsakverkandiagram och flödesschema en hel bild av företagets maskinpark har tagits fram för att kunna förstå problemen som finns i nuvarande layout. Analysen är byggd av underlag framtagna ur litteraturstudier inom tillhörande ämnen Följande del består av framtagningen av de sex olika layoutförslagen som skall lösa de problem framtagna ur nulägesanalysen. Mätning av de nya lokalerna, maskiner och dess tillhörande utrustning samt systematisk layout planering har använts som underlag för att kunna kartlägga en layout. Alla layoutförslag har framtagits med hjälp av Microsoft Visio och Smart Draw. Layoutförslagen 2,4 och 6 sållades bort ur de möjliga alternativen tillsammans med ledningen på Aspervall. De kvarstående förslagen 1,3 och 5 utvärderades sedan med hjälp av två olika metoder. Första metoden bestod av minskning i transporter och onödiga rörelser medans den andra utvärderade hur pass bra de olika förslagen kan lösa de nuvarande layoutproblemen som existerar. Layoutförslag 5 fick bäst resultat och anses därmed vara det förslag som lämpar sig bäst. Layoutförslag 5 minskade transporter och onödiga rörelser med 31% och fick högsta poäng i viktningsmatrisen. Förslaget består av bra verktyg och materialhantering med en kompakt maskinpark som uppfyller alla krav. Förslaget ger god möjlighet för arbetsrotation och kompetensöverföring inte bara inom en grupp men också mellan olika grupper vilket kan leda till ökande effektivitet och stark lagkänsla. Förslaget är skissat så att ut- och inflyttningen av de maskiner som skall bytas ut inte kommer att påverka dess produktion. För fortsatt arbete har olika förbättringsförslag presenterats samt har det även genomförts en utvärdering. Detta för att underlätta företagets beslut kring vart man skall börja arbetet i syn på enkelhet och effektivitet. Slutsatsen av utvärderingen visar att verktygshantering och regelbundna möten med personal är de två förbättringarna som är lättast att genomföra samt som ger störst effekt och nödvändigt resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)