Patientens erfarenhet av bemötande av sjuksköterska på akutmottagning : Litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Akutmottagningar använder sig av triagering för att prioritera inom vilket tidsspann som patienter borde få vård. Sjuksköterskornas bemötande i triageprocessen är bland det första en patient möter på akutmottagningen, vilket kan påverka patienters erfarenhet av vårdtillfället. Peplau beskriver i sin teori vikten av sjuksköterskorna och patienternas mellanmänskliga relation.  Syfte: Att sammanställa kunskap om patientens erfarenhet av bemötande från sjuksköterska på akutmottagning. Metod: Genom att samla artiklar från Europa, Nordamerika och Australien, kvalitetsgranska och bearbeta dem utifrån en metod beskriven av Friberg (2017) ska litteraturöversiktens syfte uppnås.  Resultat: Resultatet visade blandade erfarenheter av bemötande på akutmottagning. Sjuksköterskornas kommunikationsförmåga skattades högt enligt flertal studier. Att få chansen att ställa frågor och att få dem besvarade ansågs vara ytterligare en viktig aspekt av bemötandet. Nästan samtliga patienter ansåg att sjuksköterskorna var lyhörda, lyssnade på dem och såg till att de fick sina frågor besvarade. Många deltagare var missnöjda med sjuksköterskans förmåga att visa empati medan majoriteten ansåg att de blev bemötta med respekt. Patienternas uppfattningar om akutsjukvårdens uppbyggnad ledde till förväntningar på sjuksköterskorna och deras bemötande. Dessa förväntningar kunde inte alltid uppfyllas vilket medförde en negativ upplevelse av bemötandet.  Slutsats: Genom att ge ut mer information om triage, sjukvårdssystemets uppbyggnad och väntetider kan patienternas erfarenhet av akutmottagningen förbättras. Bättre informerade patienter kan dessutom leda till att patientflödet och arbetsbelastningen för sjuksköterskorna på akutmottagningen minskar. Detta kan i sin tur leda till ett förbättrat bemötande där varje patient kan ses som en person och inte som ett medicinskt problem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)