Sökning: "Maziar Dehghanian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maziar Dehghanian.

  1. 1. Patientens erfarenhet av bemötande av sjuksköterska på akutmottagning : Litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Amanda Johansson; Maziar Dehghanian; [2019]
    Nyckelord :Emergency service hospital; Patient experience; Reception; Satisfaction; Nurse; Akutmottagning; Patienter; Erfarenheter; Bemötande; Sjuksköterska;

    Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar använder sig av triagering för att prioritera inom vilket tidsspann som patienter borde få vård. Sjuksköterskornas bemötande i triageprocessen är bland det första en patient möter på akutmottagningen, vilket kan påverka patienters erfarenhet av vårdtillfället. LÄS MER