Kooperativt lärandes effekter på elevers utveckling i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om kooperativt lärande har effekter på elevers utveckling i matematik. I kunskapsöversikten beskrivs vilka effekter kooperativt lärande har på elevers utveckling i matematikundervisningen, samt vad läraren bör göra för att framgångsrikt använda kooperativt lärande. För detta har 8 vetenskapliga artiklar analyserats och sammanfattats. Resultatet visar på att kooperativa arbetsmetoder är effektivare än de traditionella i matematikundervisningen. Elevernas prestationer tyder på att användning av kooperativa arbetssätt främjar elevernas förståelse i matematik. Dessutom påverkar kooperativt lärande elevernas relationer och motivation i matematikundervisningen. I de klasser kooperativa metoder används, har påvisats att eleverna utvecklar sina sociala förmågor samt andra färdigheter, såsom att ta beslut, kompromissa och förhandla. Studierna visar även att lärarens roll är betydelsefull för metodens framgång. Utöver detta visar studierna att metoden inte är enkel att använda, den kräver tid och välplanerad matematikundervisning. Slutligen konstateras att kooperativt lärande är en effektiv metod för elevers utveckling i matematik och att den fungerar från förskoleklass upp till årskurs 7 oavsett elevers kunskapsnivå. För att genomföras måste läraren ha en bred kunskapsbas inom kooperativt lärande för att framgångsrikt kunna använda metoden i matematikundervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)