Sökning: "Pernilla Swanson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Swanson.

  1. 1. Genus på museiutställningar En studie om hur kvinnor och män gestaltas på Göteborgs Stadsmuseum

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Pernilla Swanson; [2019-01-31]
    Nyckelord :Genusperspektiv Komparativ analys Kvinnor Män Gestaltning Museum Utställningar Genusneutral De fattiga De rika;

    Sammanfattning : Gender perspective Comparative analysis Women Men Representation Museum Exhibitions Gender neutral The poor The Wealthy.... LÄS MER