Kompetensutveckling under arbetsplatsförlagd utbildning inom sluten somatisk vård för omvårdnadsstuderande på vuxenutbildning.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Kompetensutveckling under arbetsplatsförlagd utbildning inom sluten somatisk vård för omvårdnadsstuderande på vuxenutbildning. Sammanfattning: Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) har en central plats på omvårdnadsutbildning för vuxenstuderande. Det är därför av vikt att APU:n gynnar de studerandes möjligheter till kompetensutveckling. Vårt syfte är att undersöka hur vuxenstuderande inom omvårdnadsutbildning upplever förutsättningar för sin kompetensutveckling under APU inom sluten somatisk vård. För att kunna besvara syftet har en abduktiv kvalitativ metod utifrån det sociokulturella perspektivet använts och semistrukturerade intervjuer genomförts. Det empiriska materialet bygger på intervjuer före och efter APU:n med åtta omvårdnadsstuderande. Utgångspunkten i teorin är det sociokulturella synsättet och i den teoretiska referensramen beskrivs tre teoretiska perspektiv på lärande och tidigare forskning inom området. Resultat som har framkommit är att de studerande går igenom olika steg i inlärningsprocessen och går från att vara noviser till att agera mer som avancerade nybörjare. Arbetsplatsens förutsättningar styr de studerandes möjligheter till lärande under APU. Bedömningen handledarna gör av de studerandes APU utgår från arbetsplatsen och inte från utbildningens mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)