NÄRSTÅENDES BEHOV AV INFORMATION OCH STÖD VID STROKE - En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Stroke drabbar ca 30 000 individer/år i Sverige och är den tredje största orsaken till mortalitet. Att drabbas av stroke påverkar inte enbart patienten utan även de närstående ställs inför en helt ny roll. Det är därför av största vikt att sjukvårdspersonalen är lyhörda även inför närståendes behov av information och stöd så att de kan sätta sig in i sin nya roll som vårdare. Syftet med litteraturstudien var att undersöka närståendes behov av information och stöd när en familjemedlem drabbas av en stroke utifrån närståendes perspektiv. Metod: Studien har utförts som en litteraturstudie. De tio artiklar som har granskats har varit både kvalitativa och kvantitativa. Resultatet påvisar att närstående har ett behov av mer information och stöd av sjukvårdspersonal. De uttrycker att dessa behov inte har blivit tillgodosedda. Det visar också att bristen på tillgänglighet från sjukvårdspersonalens sida innebär att närstående själva får söka information på annat håll. Sjuksköterskan är den yrkeskategori som har ansvaret för att omvårdnad, stöd och information ges på bästa sätt. Resultatet redovisas utifrån huvudkategorierna; information från sjukvårdspersonal samt stöd från sjukvårdspersonal med följande underkategorier; medicinsk information, information inför hemgång, tillgänglighet samt undervisning. Slutsatser: Att upprätta en klar strategi som all sjukvårdspersonal kunde följa så det inte hade uppkommit brister hade kanske varit något att sträva efter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)