EXEKUTIVA FÖRMÅGOR OCH PROKRASTINATION

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

Sammanfattning: De exekutiva förmågorna möjliggör avancerade kognitiva processer. Prokrastination är vår benägenhet att fördröja en planerad handling trots att fördröjningen förvärrar situationen. Denna uppsats har utforskat om det finns ett konceptuellt samband mellan konstrukten. Orsaken till prokrastinaton tros hänga samman med bristande självreglering som är sammanlänkat med de exekutiva förmågorna. Det finns ett glapp mellan intentionen och handlandet hos de som prokrastinerar. Impulsivitet tycks ligga bakom denna skillnad. Prokrastinerande individer väljer det njutningsfulla i stunden framför långsiktiga fördelar. Indikationer tyder på att de hämmande mekanismerna inom de exekutiva förmågorna inverkar i reglerandet av impulsiviteten. Individer med högre förmåga att hämma impulser är bättre på att följa sina intentioner. Direkta studier mellan de exekutiva förmågorna och prokrastination behövs för att stärka kausala samband.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)