Implementering av IFRS 16 : En fallstudie på ett icke-noterat fastighetsbolag som frivilligt har valt att tillämpa redovisning enligt IFRS

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Enligt nya leasingstandarden IFRS 16 kommer all leasing av väsentlig karaktär att redovisas ileasetagarens balansräkning, dels som en tillgång och dels som en skuld. Detta innebär attleasetagarna måste värdera leasingen för att kunna aktivera denna i sin balansräkning. Den nyaleasingstandarden innebär att leasetagare måste se över sina redovisningsrutiner av leasing ochanpassa sina verksamheter för att kunna redovisa enligt reglerna. Tidigare forskning kring IFRS16 har ämnat undersöka hur aktiveringen av de leasade tillgångarna påverkar företagens nyckeltal.Lite har dock gjorts kring att undersöka hur arbetsrutiner och implementeringen av IFRS 16 kanförstås genom sociala aspekter. Denna fallstudies syfte är därmed att skapa förståelse för hurekonomichefen och controllers tar fram arbetsrutiner i enlighet med IFRS 16, genom att beskrivaoch analysera företagets implementering av den nya leasingstandarden. Vi har i denna studieinspirerats av den institutionella teorin och framförallt med en nyinstitutionell inriktning som kanvara till hjälp för att förklara varför företag utformar redovisning på ett visst sätt och hur aktörernainom företaget anammar denna utformning. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats därpersonal på fallstudieföretagets ekonomiavdelning har intervjuats och observerats för att beskrivahur implementeringsprocessen genomförs. Resultaten i denna studie visar på att fallstudieföretagetbland annat har utsett huvudansvariga för implementeringen och att revisorer ska användas sområdgivare och kvalitetssäkring av redovisningen. Vidare kan olika aspekter inom den institutionellateorin vara till hjälp för att förstå varför arbetsrutiner har utformats på ett visst sätt. Dåfallstudieföretaget tidigare tagit beslutet att frivilligt tillämpa IFRS och nu tvingas anpassa sig tillIFRS 16 kan denna studie vara till hjälp för andra företag som överväger att frivilligt redovisaenligt IFRS. Som förslag till vidare forskning kan det vara intressant att göra en liknande studie påett företag där leasing är en större del av verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)