Interventioner för återgång i arbete för vuxna med lättare psykisk ohälsa : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Det harvisat sig att arbetslivsinriktade insatser är effektiva i förebyggande syfte för personer medlättare psykisk ohälsa. Anpassning av arbete och/eller anpassning på arbetsplatsen är eneffektiv åtgärd för att kunna återgå i arbete så snabbt som möjligt. Syfte: Syftet med studienvar att kartlägga de arbetsterapeutiska interventioner som syftar till att främja återgång iarbete efter sjukskrivning för vuxna med lättare psykisk ohälsa. Metod: Metoden var enlitteraturstudie där databassökning har genomförts i AMED, PubMed, CINAHL ochPsycinfo. Sökningen resulterade i 15 artiklar. Resultat: I resultatet kunde fem temanidentifieras, ‘’Gruppbaserad intervention’’, ‘’Arbetsplatsspecifik intervention ocharbetsrelaterad problemlösning’’ , ‘’Personcentrerade mål och strategier’’, ’Undervisningför återgång i arbete’’ och ‘’Personcentrerat dialogmöte’’. Diskussion: Litteraturstudien visaratt det finns olika arbetsterapeutiska interventioner i relation till återgång i arbete för personermed lättare psykisk ohälsa. Interventionerna genomfördes i grupp, enskild och påarbetsplatserna för att främja återgång i arbete för personer som är sjukskrivna på grund avlättare psykisk ohälsa. Slutsats: Studien påvisar att det finns olika interventioner för attfrämja återgång i arbete för vuxna personer med lättare psykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)