Vilka anledningar finns till att föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn? : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Vaccin skyddar både individen och samhället. Utan vaccin hotas flockimmuniteten och hälsan hos befolkningen. Runt om i världen finns hos vissa föräldrar en ovilja att vaccinera sina barn. Inspirationen till detta kommer ofta från internet. Syftet med detta arbete är att undersöka anledningar till att föräldrar avstår från att vaccinera sina barn. Detta är viktigt i sjuksköterskans arbetsroll då det i den ingår att stödja patienten i sin egenvård. Med hjälp av information från denna litteraturöversikt kan sjuksköterskor få en ökad förståelse för varför vissa väljer att tacka nej till vaccin. Metod: Genom en litteraturöversikt har artiklar angående föräldrar som inte vaccinerar sina barn granskats för att besvara syftet. Litteratursökningar gjordes i vetenskapliga databaser, vilket resulterade i att 13 vetenskapliga artiklar inkluderades i studien. Genom att noggrant granska dessa artiklar framkom många olika anledningar till varför föräldrarna väljer att avstå från att vaccinera sina barn. Resultat: Saker som föräldrar oroade sig för var biverkningar, följdsjukdomar och vaccinets innehåll. En del föräldrar tror inte på att sjukdomarna existerar längre eller tror att vaccinet inte fungerar. De allra flesta anledningarna syftade till att skydda barnet och berodde främst på okunskap eller för lite information. Slutsats: Slutsatsen är att mer pålitlig information måste bli tillgänglig för alla föräldrar att ta del av. Informationen bör komma från trovärdiga källor som gärna bör ge ut sin information via internet eller sociala medier, då föräldrar tenderar att söka sig dit. Sjuksköterskan kan med hjälp av bättre information hjälpa föräldrar att fatta ett bra beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)