Goodwillredovisningens värderelevans i de börsnoterade bolagens finansiella rapporter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Goodwillredovisningens värderelevans i de börsnoterade bolagens finansiella rapporter. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lisa Renvall och Daniella Sajfi Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2021-Juni Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida en goodwillnedskrivning på svenska bolag noterade på Stockholmsbörsen påverkar deras värdering Metod: Denna uppsats präglas av en kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. Data har samlats in via alla börsnoterade bolagens årsredovisningar på Stockholmsbörsen, Large, Mid och Small Cap mellan åren 2005 - 2019. Vidare har ytterligare data samlats in via databasen Thomson Reuters Eikon. Med hjälp av de sammanställda data har en korrelations - regressionsanalys samt ytterligare t-tester om goodwillposten utförts.  Resultat & slutsats: Hypotesprövningarna kunde stödja alla tre hypoteser som formulerades. Resultaten visade på att en goodwillnedskrivning inte har någon effekt på aktiekursen. Hypotes två och tre testade om goodwillposten tagit en större andel av totala tillgångar mellan 2005–2019 samt att goodwillnedskrivningen minskat mellan dessa år, vilka vi fann stöd till.  Examensarbetets bidrag: Studiens resultat bidrar till ökat kunskap kring goodwillpostens betydelse i börsnoterade bolagens balansräkning. Den bidrar med kunskapen att en goodwillnedskrivning inte har någon signifikant effekt på aktiekursen. Resultaten bidrar även till en pågående stor diskussion mellan olika redovisningsorgan. Förslag till fortsatt forskning: Första förslaget till vidare forskning är att utföra studien i andra länder eller kombinera andra länder med Sverige. Denna studie har endast utförts i Sverige och resultat är därför endast applicerbara på den svenska marknaden. Men för vidare forskning kan studier med utländska bolag göras för att förstå deras tankesätt kring goodwillposten. Ett annat förslag är att använda så kallade avkastningsmodeller som har i syfte att visa aktieprisets förändring över tid. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)