Ett nej är alltid ett nej, men inte när man vaccinerar : En kvalitativ intervjustudie om skolsköterskors syn på sin roll som vaccinationsförespråkare

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Flickor vaccineras redan mot HPV, från hösten 2020 kommer pojkar vaccineras. Vaccinationstäckningen är lägre än övriga vaccin i vaccinationsprogrammet. Information och rekommendation från vårdgivare har visat sig ha betydelse för vaccinationstäckningen. Syftet: Studiens syfte var att beskriva skolsköterskors syn på sin roll som vaccinationsförespråkare vid införandet av HPV-vaccination till pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Metod: Kvalitativ metod användes i studien. Semistrukturerade intervjuer med åtta skolsköterskor verksamma i Stockholmsområdet genomfördes. Resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; Betydelsen av att ge information, Utmaningar med att vara vaccinationsförespråkare, Betydelsen av egen kunskap, Ansvar som vaccinationsförespråkare. Ur resultatet framträdde temat Ett livräddande engagemang. Konklusion: HPV-infektioner spelar en stor roll för uppkomsten av cancer och orsakar många dödsfall varje år. Skolsköterskors arbete för att uppnå en hög vaccinationstäckning har därför stor betydelse och kan i förlängningen ses som en insats som förhindrar lidande och räddar liv. För att uppnå hög vaccinationstäckning måste skolsköterskor ha goda kunskaper för att ge aktuell och adekvat information till elever och vårdnadshavare. Vaccinets sexuella koppling, relationen till vårdnadshavare och samhällets syn på vaccinet ses av skolsköterskorna som utmaningar för nå en hög vaccinationstäckning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)