Problematiken kring smartphones : En studie om hur smartphoneberoendet påverkar människan i sociala sammanhang

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) ökar kraftigt och påverkar både samhället och människan. Smartphonen är en del av denna teknik och har påverkat människan samt samhället i ännu större utsträckning på grund av sin portabilitet. Denna påverkan är viktig att belysa då den innebär nya utmaningar som måste hanteras för att kunna bibehålla ett hållbart samhälle. Denna studie har undersökt hur smartphones påverkar människor i deras vardagliga liv med en djupare inblick i de sociala sammanhangen. Teorier inom IKT, smartphoneanvändning, samt beroende har legat till grund för det teoretiska ramverket medan observationer samt en enkätundersökning har legat till grund för empirin. Fokus har legat på unga vuxna och datan som samlats in har analyserats kvalitativt och sedan diskuterats utifrån teorin. Undersökningen visade på ett tydligt mönster gällande negativ inverkan på sociala konversationer. Det framgick tydligt att mycket fokus tillägnades smartphonen istället för konversationen i sig. Förutom en identifikation kring att de sociala sammanhangen påverkades negativt så gick det även att påvisa andra faktorer som påverkades. Det är tydligt att lagar har brutits, sömn påverkats och att individer har blivit överväldigade av information på grund av smartphonen. Sammanfattningsvis så är det viktigt att lyfta fram den psykiska påverkan som studien påvisar att smartphones haft på människor, så att medvetenheten gällande detta kan öka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)