Ondskans Axelmakter - Varför kärnvapen?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Iran och Nordkorea tillhör båda gruppen av skurkstater, även kallat ?ondskans axelmakter?, på grund av deras kärnvapenambitioner. Skäl för att tillförskaffa kärnvapen domineras av säkerhetspolitiska skäl. Vi skall här genom en jämförelse mellan två av världens ?skurkstater? utröna om skälen för ett potentiellt införskaffande härrör från säkerhetspolitiska skäl. I jämförelsen använder vi Scott D. Sagans tredelade teorimodell om varför stater utvecklar kärnvapen. De tre modellerna består av säkerhetsmodellen som rör säkerhetspolitiska skäl, inrikesmodellen i vilken inrikes intressen ligger till grund för kärnvapenambitioner och normmodellen som behandlar kärnvapens symboliska värde. Resultatet visar trots staternas olikhet i både politiskt och geografiskt läge att normmodellen förefaller mest trolig vilket styrker teorin om att de inte går att förklara en stats vilja att införskaffa kärnvapen enbart med hjälp utav säkerhetsmodellen. Vetskap om en stats skäl att vilja ha kärnvapen anser vi vara fundamentalt för att kunna förebygga en nukleär värld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)