Vad vill vi behålla? En studie om kommunikationsprocesser i stadsdelssomvandlingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: SAMMANFATTNINGKandidatarbetet är en observationsstudie av kommunikationsprocesser istadsdelsomvandlingar. Arbetet undersöker hur inblandade aktörer engagerar och hurförslagen kring stadsomvandlingen berättas från ide till resultat.I kandidatarbetet utförs dokumentanalyser och observationer över enkommunikationsmodell som tidigare använts på miljonprogramsområdet Fittja söder omStockholm. Modellen, kallad Miljonprogramsklockan undersöks som en potentiellkommunikationsstrategi i miljonprogramsområden utifrån teori och tidigare projekt.Kandidatarbetet granskar fyra miljonprogramsområden som exempel. Miljonprogrammenshus utgör en stor del av den totala byggnadsmassan i Sverige och ca två tredjedelar avdessa är flerbostadshus och en majoritet är hyresrätter. Områdena är i behov av att inom de närmsta åren renoveras och rustas upp, vilket gör att det kommer skestadsdelsomvandlingar med omfattande förändringar i den byggda miljön.Teorin i kandidatarbetet använder sig utav teorier inom kommunikation av forskarna påLunds universitet Jesper Falkheimer och Mats Heides om strategisk kommunikation. Arbetet har som utgångspunkt att kommunikation måste förstås ur er ett helhetsperspektiv. De teoretiska utgångspunkterna rörande byggd miljö grundar sig i teorier och tankar av bland annat, N. John Habraken, Stuart Hall, Mattias Kärrholm och flera som gemensamt har olika perspektiv på arkitektur. Begrepp och teorier som behandlar användning och sociala relationer är centrala i kandidatarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)