Parametrisk Design

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: I samband med digitaliseringens intåg har nya förbättrade BIM-verktyg börjat användas för att effektivisera konstruktörens arbete. Med hjälp av implementering av grafiska tredjepartsprogram kan BIM verktygen bidra med ökat funktionalitet. Ett exempel på ett sådant program är tredjepartsprogrammet Grasshopper kopplat till BIM-verktygen Tekla Structures som skapar parameterstyrning, vilket innebär att modellens data styrs och nås av de externa programmen. På Rambolls Bro- och Tunnelavdelning vill man idag, som många andra konsultföretag bli mer BIMorienterade. Dock saknas en uppskattning av den totala tidsbesparingen och nyttjande av tredjepartsprogrammen. Syftet med detta examensarbete har varit att komma fram till en slutsats som ger stöd i beslutsfattande kring vilka typer av projekt som parameterstyrda modeller kan vara lämpliga för. Genom uppbyggnad av ett automatiserat skript för en stödmur har denna studie visat kopplingen mellan programvarorna Microsoft Excel, Rhinoceros-Grasshopper och Tekla Structures. Med denna tillämpning har man lyckats skapa ett lätthanterligt användargränssnitt. Vidare har man jämfört det färdiga skriptet i Grasshopper med en modellering i Civil 3D där man har kommit fram till att man kan vinna tid på att ha ett optimalt skript. Man har även kunnat dra slutsatser under vilka förhållanden det lämpar sig att använda parametrisk modellering och automatisering som pekar mot tidiga skeden i projektering och standardkonstruktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)