Sociala medier - möjligheter och svårigheter : En kvalitativ intervjustudie om sociala mediers inverkan på ungas psykiska hälsa ur skolkuratorers perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Sociala medier är idag en stor del av våra liv och ett område i ständig utveckling. Syftet med vår studie var att undersöka skolkuratorers förståelse och beskrivning av hur sociala medier inverkar på ungas psykiska hälsa. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med sju olika skolkuratorer från grundskolor som representerar olika områden. För att analysera våra resultat använde vi oss av kultur och social interaktion med tillhörande begrepp, för att visa hur skolkuratorer förstår och beskriver sociala mediers inverkan. Resultaten visade att skolkuratorerna beskrev att sociala medier har en positiv såväl som negativ inverkan på ungas psykiska hälsa. Resultaten konstaterade att behov finns av kunskap gällande hur sociala medier inverkar på ungdomar, samtidigt konstaterades en vilja i att bemöta det behovet. Det visades dessutom på ett stort eget ansvar för skolkuratorerna i att inneha kunskap gällande sociala medier. Resultaten betonar komplexiteten i frågan gällande ansvar och arbetssätt, hur det skiljer sig åt mellan olika skolor och därmed påverkar skolkuratorerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)