HINDER I VARDAGEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED LÅNGVARIG ICKE-MALIGN SMÄRTA

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Långvarig, icke-malign smärta är vanligt förekommande bland barn och ungdomar, ungefär var tionde drabbas. Långvarig smärta innebär ofta ett påtagligt lidande i det dagliga livet. Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och omfattar allt människor gör och engagerar sig i för att fylla sin tid. Arbetsterapins grundidé vilar på att upplevelsen av hälsa sker genom att människor får möjlighet att utföra sina vardagliga aktiviteter på ett meningsfullt sätt. Smärta som är återkommande är en stor utmaning för barnet, familjen, vårdpersonal och samhället. Det är en individuell upplevelse, ofta dold, som varken kan ifrågasättas eller ignoreras.Syfte Syftet med studien var att belysa hinder i aktivitet som barn och ungdomar med långvarig icke-malign smärta har i sin vardag.Metod En systematisk litteraturöversikt med en deduktiv ansats baserad på kvalitativa och kvantitativa artiklar. Litteraturen identifierades i en databassökning som resulterade i 13 artiklar. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades med SBU’s och McMasters granskningsmallar. Analysen genomfördes med innehållsanalys enligt Hsieh & Shannons och en deduktiv teoretisk ansats med hjälp av PEOP-modellen.Resultat Barn och ungdomar med långvarig smärta upplever flera hinder i sin vardag som gör att aktiviteter som de vill, bör eller förväntas delta i uteblir. Det identifierades tre huvudkategorier Person, Miljö, Aktivitet med elva tillhörande subkategorier.Slutsats Resultatet visar att barn och ungdomar har flera hinder inför och i utförandet av aktiviteter i det dagliga livet. Föreliggande studie har, utifrån kategorierna Person, Miljö och Aktivitet, kunnat belysa att en komplex problematik tas sig uttryck i flera aspekter i vardagslivet vad gäller fysisk och mental hälsa, skolprestation, sömnproblem, familjen och att inte ges adekvat vård. Föreliggande studie har utmynnat i slutsatsen att målgruppen har hinder i aktivitet och att det behövs mer forskning inom arbetsterapi gällande interventioner riktade till barn och ungdomar med långvarig icke-malign smärta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)