Sydafrika och Rhodesia - En jämförande fallstudie av två regimers konstitutioner

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna B-uppsats har vi undersökt de sista konstitutionerna som Rhodesia och Sydafrika hade innan regimerna i dessa stater föll 1969 respektive 1983. När vi analyserar dem använder vi statsvetaren Arend Lijpharts konsensus- och majoritetsteori. Vi vill se om skillnader i konstitutionerna kan förklara varför övergången till demokrati i Sydafrika blev relativt fredlig medan Rhodesia föll samman i ett inbördeskrig. Valet av länder grundar sig i att båda länder hade en etniskt splittrad befolkning, en viktig faktor för de fördelar Lijphart menar finns hos det han kallar konsensusdemokrati. Vi har använt oss av Sydafrikas och Rhodesias konstitutioner som primärmaterial och tidigare analyser av dem som sekundärmaterial. Vår slutsats är att Sydafrika hade fler tendenser av konsensusdemokrati än Rhodesia vilket kan vara en del av förklaringen till att Sydafrikas övergång till demokrati blev fredligare än Zimbabwes/Rhodesias.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)