"Tyst nu boys det osar så jävla mycket testo här inne" : En sociologisk studie om traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars utbildning

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Denna studie undersöker traditionella genusmönsters påverkan på flickors och pojkars utbildning. Studien har utförts genom observationer och intervjuer på en gymnasieskola i Luleå i syfte att undersöka om traditionella genusmönster påverkar flickors och pojkars utbildning, om förekomst av traditionella genusmönster kan begränsa flickor och pojkar från att tillgodogöra sig undervisning samt hur lärarens agerande kan påverka beteenden i klassrumssituationen som baseras på traditionella genusmönster. Studien omfattar även ett teoretiskt ramverk som beskriver genus, genusregimer och hur en könsidentitet utformas. Resultatet av studien visar att de fasta genusarrangemang som finns i samhället påverkar möjligheten till lika utbildning oavsett kön. Flickor och pojkar agerar enligt traditionella genusmönster och tilldelade könsidentiteter vilket i många sammanhang påverkar möjligheten till inlärning för respektive kön. Den sociologiska problemställningen visar att pojkar genom sin uppfattning om maskulinitet begränsar sig själv från möjlighet till inlärning. Samtidigt anpassar sig flickor till den traditionella bild som finns av den kvinnliga könsidentiteten och där igenom begränsar de sig från att ta den plats de skulle önska ta. Genom sitt agerande kan en lärare förstärka eller förhindra beteenden baserade på traditionella genusmönster. Studien visar att lärare har en ambition att bedriva undervisning med utgångspunkt från individ i stället för kön. De fasta genusarrangemang som finns i samhället och som påverkar flickor och pojkars beteende kan dock göra det svårt för en lärare att agera på ett sätt som tonar ner i stället för lyfter fram traditionella genusmönster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)