Jana Sanskriti  Forumteater, en väg att skapa empowerment?  : en etnografisk studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen har som syfte att utifrån Jana Sanskritis arbete, lyfta upp och  diskutera forumteaterns möjligheter att skapa empowerment hos  deltagarna. Jana Sanskriti är både en teatergrupp och en rörelse i nordöstra  Indien som arbetar med forumteater i den Västbengaliska landsbygden,  utifrån en övertygelse att forumteater är en metod som möjliggör en  frigörelse från förtryck.     Uppsatsens frågeställningar är: Hur arbetar Jana Sanskriti? Hur kan man  skapa empowerment med forumteater som metod? På vilket/vilka sätt  stödjer forumteatermetoden skapandet av empowerment för deltagarna?    Studien har en etnografisk ansats. Genom fältstudier hos Jana Sanskriti  och en diskussion runt gruppens återkommande arbete i byarna med  samma forumteaterföreställning har begreppet empowerment belysts.     Fokus har riktats på föreställningen Shonar Meye som handlar om mäns  våld mot kvinnor.    I resultatdelen presenteras Jana Sanskritis arbete, där det också fram-  kommer att det är gruppens återkommande besök i byarna med samma   forumteaterföreställning som är den enskilt största faktorn till skapandet  av empowerment. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)