Upplevelser av träning under adjuvant cancerbehandling : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund: Enligt Regionala Cancercentrums nationella vårdplan för cancerrehabilitering rekommenderas alla patienter med cancerdiagnos att försöka röra på sig lika mycket som en frisk människa rekommenderas. Trots detta så händer det att personer med cancerdiagnos minskar sin träning. Därför är det viktigt att få en fördjupad förståelse av hur dessa patienter upplever träning under sin behandling. Syfte: Beskriva hur cancerpatienter upplever träning under pågående behandling samt vilka faktorer som påverkar patienternas träning (egenvård) under pågående behandling. Metod: Kvalitativ intervjustudie. Elva intervjuer från en pilotstudie i Phys-Can projektet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Stöd från professionella, personer i en likartad situation, anhöriga samt stöd från sig själv upplever deltagarna varit viktiga för att kunna utföra träningen. Praktiska faktorer som tid till träning, möjligheten att ta sig till träningen samt lokalen upplever deltagarna påverka hur träningen uppfattas. Deltagarna har upplevt att träningen påverkar psykiska och fysiska faktorer hos dem mestadels till det positiva. Träningen har även påverkat några av deltagarnas upplevelse av deras sjukdom. Slutsats: Deltagarna i denna studie har upplevt att stöd i olika former har varit viktigt för att kunna utföra träningen som egenvård. De praktiska förhållandena runt träningen har upplevts kunna både försvåra eller förenkla träningen. Deltagarna har även upplevt att träningen har påverkat deras psykiska och fysiska hälsa oftast till det positiva. Det är av vikt att kunna se varje individs förutsättningar att kunna utföra egenvården och sedan anpassa stödet så att träningsförutsättningarna blir så bra som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)