Idrottande gymnasieungdomars självkänsla : en kvantitativ studie av relationen mellan elitidrottande ungdomar och självkänsla

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka elitidrottande ungdomars självkänsla. Studien omfattar totalt 80 elever från fem olika riksidrottsgymnasium i Sverige. Undersökningen är en kvantitativ studie som genomfördes med en validerad enkät, Self-esteem scale. Resultatet från Self-esteem scale visar att elitidrottande ungdomar har god självkänsla men att det finns en skillnad mellan elitidrottande flickor och elitidrottande pojkar. Undersökningen visar ingen skillnad i självkänsla när det kommer till deltagande i individuell idrott eller lagidrott, dock visar resultatet att flickor inom lagidrott har sämre självkänsla än flickor inom individuell idrott. I resultatet går det inte att urskilja någon skillnad i självkänsla i förhållande till träningsmängd

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)