Sökning: "´nationella prov i svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden ´nationella prov i svenska.

 1. 1. Musikundervisningens inverkan på mellanstadieelevers inferensläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Axel Paulsson; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :semiotik; läsförståelse; inferens; sociokulturellt perspektiv; literacy; musikundervisning;

  Sammanfattning : I vår studie undersöker vi om musikundervisning, utöver skolans, har en inverkan på elevernas inferensläsning. För att besvara våra frågor har vi utgått från ett läsförståelsetest och en enkät. Läsförståelsetestet är Skolverkets nationella prov i ämnet svenska från 2012, del B och C. LÄS MER

 2. 2. Måste 15-åringar kunna skriva krönikor? : Förekomsten av genreord, och deras betydelse, i nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 1985-2014

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Ågren; [2021]
  Nyckelord :genreteori; genreord; nationella prov; skrivbedömning; textkvalitet; texttypologi; svenska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Många vetenskapliga studier har visat att lärare påverkas av nationella prov. Uppgifterna som förekommer på proven, samt de medföljande bedömningsanvisningarna, har betydelse för hur lärare ser på vad som bör prioriteras i undervisningen och hur elevers resultat ska bedömas. LÄS MER

 3. 3. "Man vill ju inte göra det värre än det redan är!" : En intervjuundersökning om gymnasielärares upplevelser av extra anpassningar för elever i samband med nationella prov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Karin Holmberg; Elin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :Nationella prov; extra anpassningar; speciallärare; matematik; svenska;

  Sammanfattning : I studien så har gymnasielärares upplevelser av extra anpassningar i samband med de nationella proven i matematik och svenska på gymnasiet undersökts, där fokus har legat på hur extra anpassningar genomförs och vilka erfarenheter lärare har i samband med nationella provet. Ett annat intresseområde i studien har varit på vilket sätt det fastställs vilka elever som får extra anpassningar vid nationella prov. LÄS MER

 4. 4. Skapar det nationella provet i svenska 3 kritiskt tänkande samhällsmedborgare? : En kvalitativ innehållsanalys utifrån Janks terminologi om kritisk litteracitet av det nationella provet i svenska 3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Pauline Fahlström; [2021]
  Nyckelord :Janks; kritisk litteracitet; nationella prov; nationella prov i svenska; maktanalys; dominans; mångfald; design; tillgång; kritisk läsning; svenska 3;

  Sammanfattning : Skolverkets styrdokument för svenska 3 visar på behov av och strävan efter ett kritiskt förhållningssätt till text. Nationella prov har en samlande, mätande och utjämnande funktion. LÄS MER

 5. 5. Elevers skrivfärdigheter i svenska som andraspråk före och efter reformen 2011 : En kvantitativ undersökning av textkvalitet i elevtexter från nationella prov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Ellen Persson; [2021]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; textmått; elevtexter; kursplaner;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker elevtexter från nationella provet i svenska som andraspråk före och efter skolreformen 2011. Syftet med studien är att kvantitativt undersöka fyra textmått som i tidigare forskning har tytt på textkvalitet i elevtexter, då textmåtten har korrelerat med högre betyg. LÄS MER