Instagram, identitet och kvinnorssjälvkänsla : En kvalitativ studie om kvinnors självbild på Instagram.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats i sociologi studerar hur kvinnor presenterar sig själva på sociala mediet Instagram. Tidigare forskning visar att kvinnor får en dålig självkänsla beroende på hur de använder sociala medier. Det visar också att den virtuella världen ger sina användare potentialen att presentera olika identiteter och kontrollera de intryck de sänder ut till andra online, för att visa en given bild av sig själva. Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor framställer sig själva på Instagram och om de upplever att deras självbild påverkas. Studien utgår från en kvalitativ ansats eftersom studien strävar efter att skapa en förståelse och tolkning av människors erfarenheter. Studien genomförs genom en semistrukturerad intervju med kvinnor mellan 20 och 30 år via telefon på grund av den rådande coronapandemin. Analysen grundar sig i Goffmans (2009) teorier om intrycksstyrning, roller och scen, Cooleys (1902) koncept av spegeljaget följt av Siljanovska & Stojcevska (2019) som har vidareutvecklat begreppet. Resultatet visar att respondenterna i studien använder olika former av intrycksstyrning, vissa görs omedvetet. Det visar även att Instagram kan påverka kvinnors självkänsla, det viktiga är då att kunna veta hur man ska använda Instagram för att inte bli påverkad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)