En flerfallsstudie av svenska marknadens arbete med gröna obligationer

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Marknaden för gröna obligationer har haft stor framväxt under de senaste åren, i Sverige såväl som internationellt. Detta beror på hållbarhetens stora roll på de finansiella marknaderna. Trots att de gröna obligationerna ses som ett nyckelinstrument för hållbar finansiell omställning är marknaden liten i förhållande till den traditionella obligationsmarknaden. Syftet med denna studie är att undersöka vad som motiverar aktörer att engagera sig på marknaden för gröna obligationer i Sverige. Forskning visar tydligt att marknaden för gröna obligationers tillväxt hindras av bristen på en gemensamt överenskommen definition och väletablerad standard. Det är därför studien vidare ämnar undersöka hur aktörer på marknaden arbetar för att erhålla legitimitet. För att besvara studiens frågeställningar har ett teoretiskt ramverk baserat på motivations- och legitimitetsteorin använts. Detta för att undersöka och få en förståelse för vad som driver aktörer till att engagera sig på marknaden och hur de arbetar för att erhålla legitimitet. Studien ses som ett komplement till Maltais & Nykvist (2021) arbete med motivationsfaktorer på marknaden för gröna obligationer. Denna flerfallsstudie är en kvalitativ studie med induktiv ansats. Insamlingen av empiri baseras i huvudsak på tre semistrukturerade intervjuer med tre intervjupersoner från olika företag som är aktiva på marknaden för gröna obligationer i Sverige. De tre företag som intervjupersonerna arbetar på är; Nordea, Lantmännen och Vasakronan. Vidare har empiri hämtats från respektive företags hemsidor samt publicerade dokument relaterade till gröna obligationer. Studiens slutsatser tyder på att de främsta drivkrafterna är kopplade till affärsmässiga fördelar. Drivkrafter kopplade till legitimitet och direkta ekonomiska fördelar är inte lika omfattande. Studien visar även på legitimitetsskapande aktiviteter såsom hur alla deltagande aktörer använder sig av samma ramverk, Green Bond Principles (GBP) från International Capital Market Association (ICMA) och att rapportering är ett viktigt verktyg för legitimitet. En oberoende andrahandsgranskning är också förväntat av aktörerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)