Han, hon eller hen? : En kvalitativ studie av förskolelärares upplevelser och förståelser aav förskolans jämställdhetsarbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Emilia Kjellman; [2017]

Nyckelord: förskola; genus; jämställdhet;

Sammanfattning: Förskolans läroplan Lpfö 98 (reviderad 2010) redogör för att ansvaret för att motverka könsmönster och traditionella könsroller inom förskolans verksamhet ligger hos förskoleläraren. Det ligger således i förskolans uppdrag att implementera arbetssätt som främjar detta uppdrag i den pedagogiska verksamheten. Syftet med denna studie är att synliggöra förskolelärares egen syn på arbetet med jämställdhet. Studien undersöker pedagogers upplevelser beträffande kunskap, pedagogiska verktyg och kompetens kring genuspedagogik i relation till en jämställd förskola. Uppsatsen frågeställningar är: hur upplever pedagogerna de jämställdhetsarbete som sker på förskolan och vilka hinder tycker de sig se vad gäller jämställdhetsarbetet. För att svara på studiens syfte används metoden kvalitativa intervjuer med fyra förskolelärare verksamma inom två förskolor inom samma kommun. Två av förskolelärarna arbetade inom privat verksamhet och två inom kommunal verksamhet. Undersökningen resulterar i att olika teman kan utkristalliseras i förhållande till forskningsfrågorna. Pedagogerna upplevde flera hinder för jämställdhetsarbetet, så som ramfaktorers negativa inverkan, den styrande organisationens otydlighet, hemmens ibland kontraproduktiva inverkan och pedagogers skilda förhållningsätt till frågor kring kön, genus och jämställdhet. Utöver dessa hinder upplevde pedagogerna att de sakna både individuell och gemensam kunskapskompetens vilket bidrog till att arbetet som genomfördes inte blev genomtänkt och konsekvent. Tidigare forskning synliggör den komplexitet och den mångsidiga förståelse av kön som finns idag. Detta har medfört att det finns olika konkurrerande teorier och metoder för jämställdhet. Då läroplanen inte ger några vägledning om hur man praktiskt ska arbeta eller vilken förståelse för kön som ska intas framhålls i diskussionen behovet av mer kompetens och en ökad medvetenhet hos dagens förskolelärare för att de skall kunna lyckas med det jämställdhetsarbete som de åläggs dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)